Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę METAL POLAND S.C.
  2. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą METAL POLAND S.C.
  3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia Kupującego i równoznaczne jest z faktem zaznajomienia i akceptacji przez Kupującego treści OWS, dostępnej w siedzibie firmy, w każdej jednostce handlowej firmy oraz na stronie internetowej www.metalpoland.com.
  4. Zawarcie umowy sprzedaży na podstawie wystawionej faktury sprzedaży, równoznaczne jest z faktem zaznajomienia i akceptacji przez Kupującego treści OWS, dostępnej w siedzibie firmy, w każdej jednostce handlowej firmy oraz na stronie internetowej www.metalpoland.com.
  5. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z METAL POLAND S.C. przyjęcie przezeń Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
  6. Poza uregulowaniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Sprzedaży METAL POLAND S.C. dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów kooperacyjnych i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.

Oferty, wzorce i ceny

 1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez METAL POLAND S.C. mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wysyłane przez METAL POLAND S.C. mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
  2. Ceny określane są w ofertach lub potwierdzeniach wysyłanych kontrahentom.
  3. Aktualny cennik jest zawsze dostępny w biurze METAL POLAND S.C. W momencie wejścia w życie nowego cennika traci ważność cennik poprzednio obowiązujący, chyba ze strony uzgodniły inaczej. METAL POLAND S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w przypadku nagłego wzrostu cen stali o więcej niż 10% bez wcześniejszego poinformowania.
  4. Podane wagi są wagami teoretycznymi i mogą odbiegać od wartości rzeczywistych w zależności od tolerancji. Trzeba pamiętać , iż różnice pomiędzy wagą teoretyczną a rzeczywistą mogą być znaczące, w zależności od materiału i tolerancji wykonania.

Warunki płatności

 1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez jakichkolwiek potrąceń przez Kupującego, według uzgodnionych warunków płatności. Termin dokonania zapłaty jest uzgadniany z kontrahentem i wskazany na fakturze sprzedaży.
  2. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto sprzedawcy, tj METAL POLAND S.C.
  3. W przypadku nieterminowej zapłaty, METAL POLAND S.C. jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań do zapłaty, do żądania odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia. Odsetki ustawowe za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
  4. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, METAL POLAND S.C. jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek umownych za opóźnienie, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.
  5. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, METAL POLAND S.C.ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art.451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie METAL POLAND S.C. zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
  6. Kupującemu nie służy wobec METAL POLAND S.C. prawo zatrzymania ani prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
  7. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.
  8. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu, uważane są za skuteczne.

Odpowiedzialność za wady

 1. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru. METAL POLAND S.C. dostarcza towar zgodnie z zamówieniem i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie.
  2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nie ukrytych, natychmiast po jego otrzymaniu.
  3. Jeśli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności z dokumentem dostawy, konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcą, który dostawę zrealizował.
  4. Zgłaszanie reklamacji ilościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru:
  a. dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru;
  b. dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku towaru pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych.
  Do zachowania terminów, zawiadomienie o wadach towaru sprzedanego należy wysłać przed upływem tego terminu listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną.
  5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku produktów wykonanych ze stali nie można wykluczyć istnienia drobnych zarysowań, nalotów, przebarwień, zaoliwień lub innych nieoczywistych wad strukturalnych. Z tego względu Kupujący zobowiązuje się poddać te produkty przed ich użyciem właściwym dla ich przeznaczenia testom wymaganym przez prawo polskie.
  6. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych wad jakościowych towaru, nie później jednakże niż w terminie 7 dni po otrzymaniu towaru. Do zachowania terminów, zawiadomienie o wadach towaru sprzedanego należy wysłać przed upływem tego terminu listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną.
  7. Kwestionowany towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji METAL POLAND S.C. przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia, tj. przesłania informacji Kupującemu.
  8. METAL POLAND S.C. jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu dostawy, a także w innych wypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
  9. METAL POLAND S.C. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru, wskutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania towaru przez Kupującego, za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.
  10. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych, tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia, ogranicza się do towarów wadliwych.
  11. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Kupujący odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
  12. Odpowiedzialność METAL POLAND S.C. za szkody powstałe w wyniku istnienia wad, w przypadku zrealizowania uprawnień z tytułu rękojmi, zostaje wyłączona (art. 558 Kodeksu cywilnego).
  13. METAL POLAND S.C. może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało to nadmiernych kosztów.
  14. Zakwestionowanie ilościowe i/łub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do
  wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.
  15. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
  16. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
  17. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez METAL POLAND S.C. jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez jej przedstawiciela handlowego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego, chyba że strony postanowią inaczej.
  18. METAL POLAND S.C. ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji, do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.
  19. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa
  potrącania swoich roszczeń.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu
  cywilnego.
  2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
  3. METAL POLAND S.C. i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby METAL POLAND S.C.
  4. Z uwagi na podstawowy przedmiot OWS jakim jest docelowa Umowa sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę i używanie w tej umowie danych osobowych Kupującego – informujemy, że u Sprzedawcy są stosowane i przestrzegane procedury ochrony danych osobowych Kupującego (RODO), tym samym ich przetwarzanie zgodne jest z obowiązującym prawem.

Gdańsk 18.08.2018